obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zámer prevodu majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Obec Starina, Starina 39, 065 46 Starina

_________________________________________________________________________

 

 

Zámer prevodu majetku obce

v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

 

V Starine, dňa 28.11.2017

 

Obec Starina na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2017, č. 4 v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu majetku obce priamym predajom, a to konkrétne:

 

  • pozemok - orná pôda, umiestnený v zastavanom území obce (intraviláne), na parcele registra “E”, parcelné č. 171, s výmerou 786 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 312, vedenom na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, okres Stará Ľubovňa, obec Starina, katastrálne územie Starina,


 a to p. Jozefovi Jačišínovi, trvale bytom Vansovej 4, 080 01 Prešov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku je umiestnený rodinný dom so súpisným číslom 8, ktorého vlastníkom je kupujúci - Jozef Jačišín,  trvale bytom Vansovej 4, 080 01 Prešov


Cena pozemku schválená Obecným zastupiteľstvom je 1 303,52  Eur.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
 - na úradnej tabuli obce Starina
 - na internetovej stránke www.starina.sk

 

 

 

 

Štefan Solotruk

starosta obce