obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

     OBEC STARINA

Obec Starina v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Starina

za rok 2018 je 13,47 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je 12 €/t.

Dátum zverejnenia: 28.02.2019

                                               ___________________

      Ing. Jana Kolejová

        starostka obce