obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Informácie v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19

1. Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 24.03.2020 do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní.

3. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

4. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria na nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

5. Opatrenie podľa bodu 2 až 4 sa nevzťahuje na:

- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,

- zamestnancov pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,

- členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu,

- posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

- rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy medzinárodných vlakov.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a oblužným pracovníkom v železničnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov železničnej dopravy vyhotoví zamestnávateľ potvrenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečuje nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej repubiky mimo plnennia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2/FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP3 ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

6. Opatrenie podľa bodu 2 až 4 sa nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo povolený prechodný pobyt v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone štátnej služby v Slovenskej republike.

7. Opatrenie podľa bodu 2 až 4 sa nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzratvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky.

8. Opatrenie podľa bodu 2 až 4 na nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky.

                                                                           Termín: od 19.03.2020 od 7.00 do odvolania

 

 

 Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

- očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

- dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,

- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,

- nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,

- ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

 Chceme upozorniť a apelovať na všetkých občanov, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny!

Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!