obec Starina

Úradná tabuľa / Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

 

Obec ako prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje podľa ustanovenia § 13 ods. (1) písm. c) a e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého (1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Právny základ, účel spracúvania a doba uchovávania osobných údajov:

Osobitné predpisy, ako aj jednotlivé právne základy a zároveň aj účely spracúvania osobných údajov sú detailne vymenované a popísané v GDPR bezpečnostnom projekte obce. Dotknutá osoba je pri získavaní osobných údajov informovaná o právnom základe, účele spracúvania a doby uchovávania osobných údajov, a to podľa informačnej povinnosti ustanovenej GDPR bezpečnostným projektom obce.

 

Kategória príjemcu: Akákoľvek fyzická osoba alebo obyvateľ obce

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Záujem nevyhnutný na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Prenos osobnúch údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácii: nie

 

Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvavajú:

 • právo na prístup k osobným údajom: áno
 • právo na opravu osobných údajov: áno
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: áno
 • právo na výmaz a zabudnutie osobných údajov: nie
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov: nie
 • prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
 • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: nie
 • právo na spracovanie osobných údajov výlučne z dôvodov oprávnených záujmov: nie
 • právo na prenosnosť osobných údajov: nie
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.: áno
 • právo na informáciu, že ide o zákonnú požiadavku na poskytovanie osobných údajov: áno
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov: áno

 

zodpovedná osoba                                                    prevádzkovateľ

adv lazorcak s.r.o.                                                        Obec: Starina
tel. 0902670377                                                           IČO: 00330175
mail. adv.lazorcak@gmail.com                                    e-mail: starosta@starina.sk

                                                                                     telefón: 0902670377

 

           zástupca starostu obce Mgr. Štefan Lazorčák

           podpis