obec Starina

Úradná tabuľa / Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Starina

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch august až október 2022 bude v katastrálnom území obce Starina vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

 

Kontakt na realizátora prác:

Ing. Bublavý

Telefón: +421 902 906 623

e-mail: jan.bublavy@skgeodesy.sk

 

 

I n f o r m á c i e a p o u č e n i a

 

Geodetický bod geodetických základov sa zriaďuje na základe § 4 a § 15 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

 

Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.

 

Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, t.j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ktorý po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body geodetických základov sú povinné písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu vzniknú. Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov.

 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za primeranú náhradu. Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava.

 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby,  v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností. 

 

Súčasne upozorňujeme na povinnosť vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby oznámiť v papierovej alebo elektronickej forme Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, e-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk akékoľvek zistené poškodenie alebo ohrozenie stabilizačnej značky geodetického bodu, prípadne jeho ochranného znaku, ako i akékoľvek zamýšľané zmeny v najbližšom  okolí  (napr. budovanie  stavebných  a dopravných  objektov,  terénne  úpravy  a  pod.).