obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor pozemkového spoločenstva s názvom Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo, so sídlom 065 46 Starina pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva, aby sa zúčastnili na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2019, t.j. v sobotu o 13:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Starine. Druhá čiastková schôdza sa uskutoční pre potreby účasti Slovenského pozemkového fondu.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a privítanie                
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa, návrhovej a mandátovej komisie         
3. Schválenie zosúladenia stanov a zmluvy o spoločenstve v zmysle povinnosti danej ustanovením
§ 32a ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách            
4. Ukončenie a poďakovanie za účasť

 


 

Podľa § 32a ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách "Spoločenstvo je povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo stanovy tomuto zákonu do 30. júna 2019 a podať okresnému úradu oznam podľa § 25.

Toto valné zhromaždenie bolo zvolané len pre ten účel, aby sa stanovy a zmluva o spoločenstve zosúladili so zmenami, ktoré boli do zákona o pozemkových spoločenstvách zakomponované novelaimi. Zmeny súvisia len s tým, čo je zákonnou povinnosťou na úpravu, teda je povinnosťou tieto zmeny zosúladiť, pretože v opačnom prípade by pozemkové spoločenstvo mohlo byť zo strany okresného úradu sankcionované.

 


Poučenie:   Každý člen pozemkového spoločenstva má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe písomného splnomocnenia, a to v súlade s článkom II. Stanov spoločenstva. Úradne neoverené splnomocnenie sa nevyžaduje v prípade, ak si člen spoločenstva splní svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku II. písm. b) Stanov spoločenstva, alebo ak ide o zastúpenie medzi súrodencami, rodičmi a deťmi a naopak. Oznamovacia povinnosť podľa článku II. písm. b) je povinnosť oznámiť predsedovi spoločenstva osobu, ktorú splnomocňuje, aby ju zastupoval na valnom zhromaždení. V prípade, ak chcete využiť toto právo, vyplňte splnomocnenie priložené v prílohe a pošlite ho na adresu Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, Starina, 065 46 Malý Lipník. Člen spoločenstva môže zaslať podpísané splnomocnenie aj mailom, a to na urbar.starina@gmail.com (potvrdenie prijatia mailu prosím overte na tel. čísle 0902 670 377). V prípade, ak ste už v minulosti niekoho splnomocnili na zastupovanie na valnom zhromaždení, a to na dobu neurčitú, opätovne zasielať splnomocnenie nemusíte. Prosíme Vás však, aby ste si u predsedu spoločenstva overili, či uvedené splnomocnenie eviduje alebo nie.

 

S úctou                    Členovia výboru