obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 06. 2019 /piatok/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Informovanie o činnosti obecného úradu
  4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
  5. Diskusia
  6. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                          Ing. Jana Kolejová

                                                                                                            starostka obce