obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04. 10. 2019 /piatok/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informovanie o hospodárení obce za rok 2017 a 2018
  4. Schvaľovanie zmeny rozpočtu za rok 2019
  5. Diskusia
  6. Ukončenie

 

 

 

              

                                                                                                           Ing. Jana Kolejová

          starostka obce