obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06. 11. 2019 /streda/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informovanie o výsledku šetrenia prokuratúrou
  4. Predaj obecného hmotného majetku formou verejnej súťaže
  5. Oboznámenie o projekte rekonštrukcia obecného úradu
  6. Diskusia
  7. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                   Ing. Jana Kolejová

    starostka obce