obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. 12. 2019

/pondelok/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Schválenie rozpočtu na rok 2020
  4. Schválenie odmien poslancom
  5. Informácia o priebehu rekonštrukcie obecného úradu
  6. Diskusia
  7. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                          Ing. Jana Kolejová

          starostka obce