obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. 03. 2020 /štvrtok/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Financovanie ohľadom rekonštrukcie obecného úradu a požiarnej zbrojnice.
  4. Informovanie o podaných projektoch
  5. Informovanie o výsledku šetrenia prokuratúrou
  6. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
  7. Diskusia
  8. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                    Ing. Jana Kolejová

    starostka obce