obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. 06. 2020 /streda/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Schválenie záverečného účtu obce Starina za rok 2019
  4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku na základe doručenej žiadosti
  5. Prerokovanie žiadosti dane z ubytovania na základe doručenej žiadosti
  6. Prerokovanie sťažnosti na hluk z kotolne obecného úradu
  7. Informovanie o realizácii projektov
  8. Diskusia
  9. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                    Ing. Jana Kolejová

    starostka obce