obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. 09. 2020 /štvrtok/ o 18.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Schválenie odpredaja majetku
  4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku na základe doručenej žiadosti
  5. Prerokovanie ponuky na členstvo do Rady rusínskych regiónov Slovenska
  6. Prerokovanie návrhu Dodatku Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Starina
  7. Návrh na spoplatnenie hrobových miest na cintoríne
  8. Diskusia
  9. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                          Ing. Jana Kolejová

         starostka obce

 

 

Úradná tabuľa