obec Starina

Úradná tabuľa / Predaj obilia z úrody r. 2022

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol so sídlom v Údole

 

Oznamuje svojim členom a zamestnancom, dôchodcom, ktorí niekedy na PVOD pracovali a vlastníkom pôdy, ktorí majú s PVOD uzatvorenú zmluvu o prenajme tejto pôdy, že v dňoch od 20.09.2022 do 23.09.2021 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. bude sa predávať obilie z úrody r. 2022.

 

Rozhodujúcim obdobím pre predaj obilia z úrody r. 2022 pracujúcim členom a zamestnancom PVOD a nepracujúcim dôchodcom,  členom PVOD z jednotlivých obcí družstva, je obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2022.

 

1.    Dôchodcovia:

       Majú nárok na 50 kg za celé obdobie.

          Cena obilia pre dôchodcov je 30,- Eur za 1 q vrátane DPH.

   

2.   Vlastníci pôdy, ktorí majú dokázané vlastníctvo pôdy a majú s PVOD uzatvorenú platnú, t.j. podpísanú a vrátenú na  PVOD nájomnú zmluvu   si   môžu   za    nájomné     uvedené  v nájomnej zmluve zakúpiť pšenicu, tritikale po  30,- Eur/q vrátane DPH. 

          

                                                                                                                                 PVOD Údol