obec Starina

Úradná tabuľa / Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina

 dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

 

  1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Vystúpenie občanov
  4. Kontrola uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
  5. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Starina
  6. Schválenie cestovných náhrad a stravného členom DHZO
  7. Určenie členov komisie do prípravných prác pozemkových úprav
  8. Rôzne
  9. Záver

 

V Starine, 12.05.2023         

 

                                                                                                              PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                              Obec Starina

                                                                                                              zástupkyňa starostu obce