obec Starina

Úradná tabuľa / Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 31.08.2023 od 19.00 hod.

Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine

dňa 31.08.2023

 

  1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Prerokovanie zmlúv
  4. Zriadenie komisie pre odpredaj prebytočného majetku
  5. Zásady pre prenájom majetku obce
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

       V Starine, 28.08.2023

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                   zástupkyňa starostu obce