obec Starina

Úradná tabuľa / Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine 22.02.2023

Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine 

22.02.2023

 

1.     Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Vyhodnotenie prihlášok na pozíciu kontrolóra obce 

4.     Návrh na schválenie členov komisii pri obecnom zastupiteľstve v Starine

5.     Návrh na prijatie daru

6.     Poplatky za overovanie podpisov darcov 

7.     Projektové zámery obce

8.     Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  v Starine

9.     Rôzne

10.  Záver

 

V Starine, 18.02.2023

 

                                                                                                    PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce