obec Starina

Úradná tabuľa / Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine dňa 29.6.2024

Obec Starina, Starina 39, 065 46 Starina

Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine

dňa 29.6.2024

 
1. Privítanie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu OZ
4.  Záverečný účet obce rok 2023
5. Schválenie zmlúv
6. Rôzne
7. Záver
 
 
V Starine, 25.06.2024
 
 
                                                                                                   Ing. Jarmila Čandová
                                                                                                         poslankyňa OZ