obec Starina

Úradná tabuľa / Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine dňa 31.05.2024

Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starine

dňa 31.05.2024

 

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu oz

4. Kontrola uznesení 

5. Schválenie zmlúv

6. Návrh na podpísanie darovacej zmluvy

7. Preplatenie poplatku  darcovi parcely cintorína

8. Rôzne

9. Záver

 

 

V Starine, 26.05.2024

 

 

                                                                                                   Ing. Jarmila Čandová

                                                                                                         poslankyňa oz