obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Starej Ľubovni
064 01 Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 1


Číslo: RÚVZ/2020/01311/RH/39-005916 V Starej Ľubovni dňa 11.9.2020


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


ROZHODNUTIE


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk v súvislosti s narastajúcim zvýšeným výskytom ochorení COVID-19 na území okresu Stará Ľubovňa podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa C) Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 za dňa 9.9.2020 a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto

o p a t r e n i a:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám okrese Stará Ľubovňa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 osôb v exteriéri a nad 250 osôb v interiéri v jednom okamihu.

2. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Stará Ľubovňa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Stará Ľubovňa zakazuje prevádzkovať všetky zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod.) v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb.

                                                                                                              - 2 -

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v okrese Stará Ľubovňa sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“).

Termín opatrení v bode č. 1- 4: dňom 12.09.2020 od 06:00 hod. do 30.09.2020 do 24:00 hod.

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Odôvodnenie:

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni eviduje k 11.9.2020 výrazný nárast počtu osôb v okrese Stará Ľubovňa, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2.

Podľa C) Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 za dňa 9.9.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Na základe uvedeného bolo nevyhnutné vydať opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktoré boli prerokované na zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie dňa 11.09.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v okrese Stará Ľubovňa.

Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými (bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Z dôvodu ochrany rizikových skupín sa zakazuje verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb prijímať návštevy v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

Organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Zákaz organizovania všetkých podujatí v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb je vydaný z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy. Uvedené opatrenia sú jednými z opatrení na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie a sú dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2).

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb (prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí).

Všetkým prevádzkovateľom sa odporúča dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke.
                                                                                                             - 3 -

Nerešpektovanie tohto opatrenia fyzickými osobami je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie opatrenia fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.


P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia Úradu verejného zdravotníctva SR prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Ulica Obrancov mieru č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa.
Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.


Rozhodnutie sa doručí:

- Prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa

- Mestá a obce okresu Stará Ľubovňa

- VÚC Prešov

- OR PZ v Starej Ľubovni


                                                                                          RNDr. Mária Mancalová, MPH
                                                                                                 regionálny hygienik
 

Úradná tabuľa