obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Vec:  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Starej Ľubovni  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

 

od  10.08.2020    od 10,00 hodiny     do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme          z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

 

         Obecné úrady a mestské úrady žiadame, aby v mieste svojej pôsobnosti (na katastrálnom území obce)  taktiež  zabezpečili  hliadkovaciu činnosť a to prostredníctvom členov DHZ-O, prípadne mestskej polície. Odporúčame využiť členov kontrolných skupín obce, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly u občanov. Uvedenú hliadkovaciu činnosť zamerať hlavne na hore uvedené zákazy týkajúce  sa  fyzických  osôb   podľa  §14  ods.2   písm.a), b)  a  c) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

Taktiež Vás žiadame,  aby ste uvedené  pokyny uverejnili na svojich internetových stránkach a vyhlásili ich aj cestou  miestneho  rozhlasu  a to opakovane, až do odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  o ktorom budete  písomne  informovaní.

Ďalej Vás žiadame, aby ste o uvedenom rozhodnutí  upovedomili aj urbárne a lesné spoločnosti, ktoré majú pôsobisko vo Vašej obci, prípadne pôsobia na Vašom katastrálnom území.

 

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, ktorí sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 momentálne nachádzajú vo zvýšenej miere doma, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň.  Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budú chránení.

 

 

 

 

                                                                                               mjr. Ing. Dušan Farkaš

                                                                                          vymenovaný na zastupovanie

                                                                                   riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni

Úradná tabuľa