obec Starina

Úradná tabuľa / Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Starej Ľubovni  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  
 
V Y H L A S U J E 
 
ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU 
 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  
 
v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa 
 
od  23.06.2022    od 09,00 hodiny     do odvolania 
 
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 
 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e  najmä: 
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. 
 
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä: 
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, 
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 
 
         Obecné úrady a mestské úrady žiadame, aby v mieste svojej pôsobnosti (na katastrálnom území obce)  taktiež  zabezpečili  hliadkovaciu činnosť a to prostredníctvom členov DHZ-O, prípadne mestskej polície. Odporúčame využiť členov kontrolných skupín obce, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly u občanov. Uvedenú hliadkovaciu činnosť zamerať hlavne na hore uvedené zákazy týkajúce  sa  fyzických  osôb   podľa  §14  ods.2   písm.a), b)  a  c) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.   
 
Taktiež Vás žiadame,  aby ste uvedené  pokyny uverejnili na svojich internetových stránkach a vyhlásili ich aj cestou  miestneho  rozhlasu  a to opakovane, až do odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  o ktorom budete  písomne  informovaní. Ďalej Vás žiadame, aby ste o uvedenom rozhodnutí  upovedomili aj urbárne a lesné spoločnosti, ktoré majú pôsobisko vo Vašej obci, prípadne pôsobia na Vašom katastrálnom území.  
  
Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad v týchto dňoch nepoužívali oheň.  Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budú chránení občania,  príroda a celé životné prostredie. 
 
 
 
                                                                                      kpt. Ing. Peter PAZERA 
                                                                                                      riaditeľ 
                                                                                          Okresného riaditeľstva  
                                                                      Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni