obec Starina

Úradná tabuľa / Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s 4 písm. b) a s S 21 písm. a) v nadväznosti na 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov as 2 ods. I vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

             VYHLASUJE

                         ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 20.07.2022 od 09,00 hodiny do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme za kazu i e najmä:

 

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

 

     

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa S 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa S 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 z z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať', zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Obecné úrady a mestské úrady žiadame, aby v mieste svojej pôsobnosti (na katastrálnom území obce) taktiež zabezpečili hliadkovaciu činnosť a to prostredníctvom členov DHZ-O, prípadne mestskej polície. Odporúčame využiť členov kontrolných skupín obce, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly u občanov. Uvedenú hliadkovaciu činnosť zamerať hlavne na hore uvedené zákazy týkajúce sa fyzických osôb podľa S 14 ods.2 písm.a), b) a c) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Taktiež Vás žiadame, aby ste uvedené pokyny uverejnili na svojich internetových stránkach a vyhlásili ich aj cestou miestneho rozhlasu a to opakovane, až do odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru o ktorom budete písomne informovaní.

Ďalej Vás žiadame, aby ste o uvedenom rozhodnutí upovedomili aj urbárne a lesné spoločnosti, ktoré majú pôsobisko vo Vašej obci, prípadne pôsobia na Vašom katastrálnom území.        

        kpt. Ing. Peter PAZERA

                      riaditeľ

Okresného riaditeľstva

                                                                                Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni