obec Starina

Úradná tabuľa / Zámer odpredaja majetku obce

Návrh na uznesenie v znení: “Obecné zastupiteľstvo obce Starina schvaľuje zámer odpredaja majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí do podielového spoluvlastníctva v podiele ½ Petrovi Olejníkovi, nar. xxxxx, r.č. xxxxx, trvale bytom xxxxx, xxxxx a v podiele ½ Ing. Ingride Guľašovej, nar. xxxxx, r.č. xxxxx, trvale bytom xxxxx, xxxxx, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený tým, že žiadateľ/záujemca/budúci kupujúci uvedené nehnuteľnosti dlhodobo nepretržite užíval cca 10 rokov, a uvedený pozemok spolu so skladom im dlhodobo slúži na skladové priestory pre chod rodinného domu súp. č. 5 a chod domácnosti: pozemok - parcela  C-KN č. 228/4 s výmerou 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vytvorená na základe geometrického plánu č. 35/2022 vyhotoveného Zdenom Balážom dňa 20.05.2022, autorizačne overeného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 23.05.2022 a úradne overeného Ing. Jarmilou Firmentovou dňa 08.06.2022 pod č. G1-357/2022, a to odčlenením od parcely C-KN č. 228/1 s výmerou 265 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok - parcela  C-KN č. 228/5 s výmerou 88 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vytvorená na základe geometrického plánu č. 35/2022 vyhotoveného Zdenom Balážom dňa 20.05.2022, autorizačne overeného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou dňa 23.05.2022 a úradne overeného Ing. Jarmilou Firmentovou dňa 08.06.2022 pod č. G1-357/2022, a to odčlenením od parcely C-KN č. 228/1 s výmerou 265 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na liste vlastníctva č. 295, evidované na liste vlastníctva č. 295, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Starina, obec Starina, okres Stará Ľubovňa, vedenej Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom, a stavba postavená na pozemku parcela C-KN č. 228/5, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva, a to spolu za kúpnu cenu vo výške 1880 EUR (kúpna cena je vypočítaná 10 € / m2 pozemku + 500 € za drevený sklad).”