obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Starine

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v Starine

Obec - Mesto - Mestská časť1) Starina uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Štefan Lazorčák, Mgr., 29 r., právnik, nezávislý kandidát
  2. Štefan Solotruk, 33 r., technik, SMER – sociálna demokracia
  3. Róbert Zbončák, 44 r., manažér, SMER – sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volí 3 poslancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Starine

Dátum:

14. 09. 2018

     

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.