obec Starina

Úradná tabuľa / Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Starina

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Starina

Obec - Mesto - Mestská časť1) Starina uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Jana Kolejová, Ing., 38 r., ekonómka, SMER – sociálna demokracia

 

 

 

 

V

Starine

Dátum:

14. 09. 2018

     

 

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

 

 

 

 

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.