obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vec:  Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4  písm. b) a s § 21  písm. a)  v nadväznosti na § 21  písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a s § 2  ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

R U Š Í

 

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v  územnom  obvode  okresu  Stará Ľubovňa

 

od  31.08.2020  od  8,00 hodiny.

 

 

 

 

 

                                                                                               mjr. Ing. Dušan Farkaš

                                                                                          vymenovaný na zastupovanie

                                                                                   riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni