obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4  písm. b) a s § 21  písm. a)  v nadväznosti na § 21  písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a s § 2  ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

R U Š Í

 

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v  územnom  obvode  okresu  Stará Ľubovňa

 

od  25.09.2018  od  8,00 hodiny.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          plk. Ing. Vladimír HAĽKO, v.r.

                                                            riaditeľ

                                                  Okresného riaditeľstva

                                                                                                         Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni