obec Starina

Úradná tabuľa / Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4  písm. b) a s § 21  písm. a)  v nadväznosti na § 21  písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a s § 2  ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

 

R U Š Í

 

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 

 

v  územnom  obvode  okresu  Stará Ľubovňa

 

od  12.07.2022  od  11,00 hodiny.

 

 

 

 

                                                                                               

                    

                                                                                                     Riaditeľ

                                                                                       Okresného riaditeľstvo HaZZ                                                                                         

                                                                                            kpt. Ing. Peter Pazera