obec Starina

Úradná tabuľa / Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4  písm. b) a s § 21  písm. a)  v nadväznosti na § 21  písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a s § 2  ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

R U Š Í

 

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v  územnom  obvode  okresu  Stará Ľubovňa

 

od  24.08.2022  od  09,00 hodiny           

 

        

       

 

                                                                              riaditeľ

                                                                                                                

                                                                                    Okresného riaditeľstva HaZZ                                                                   

                                                                                                                         kpt. Ing. Peter  Pazera