obec Starina

Starina

Územie Obce Starina sa nachádza v zmysle nového územnosprávneho členenia na území Prešovského kraja, v okrese Stará Ľubovňa. Obec Starina sa rozprestiera na severnom okraji východnej časti pohoria Ľubovnianska vrchovina na ľavej strane údolia rieky Poprad, ktorá je tu hraničným tokom s Poľskou republikou. Na základe regionálneho geomorfologického členenia patrí územie obce do geomorfologického celku Ľubovnianska vrchovina, ktorá je súčasťou oblasti Východné Beskydy v geomorfologickej subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty. Územie má charakteristický vrchovinový reliéf. Nadmorská výška územia obce je od 432 m n.m. pri rieke Poprad do 772 m n.m. na kóte Patria. Územie obce hydrografický patrí do hlavného povodia rieky Poprad. Najvýznamnejší povrchový tok, ktorý odvodňuje územie obce je Starinský potok, ktorý preteká stredom obce, s plochou povodia cca 7 km2, ktorý ústi do rieky Poprad.