obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Pozemkové spoločenstvo

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia

Výbor pozemkového spoločenstva s názvom Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo, so sídlom 065 46 Starina pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva, aby sa zúčastnili na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2017, t.j. v nedeľu o 14:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Starine.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a privítanie                
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa o činnosti spoločenstva
5. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2015
6. Diskusia  - rôzne
7. Ukončenie a poďakovanie za účasť


Týmto Vás chcem zároveň požiadať o to, aby ste vyplnili a poslali na adresu sídla pozemkového spoločenstva - žiadosť o pristúpenie do spoločenstva (v prípade, ak ste ju v minulosti ešte nevyplňovali), ktorá je priložená k tejto pozvánke, a to z toho dôvodu, aby sme zapísali do našej evidencie Vaše aktuálne kontaktné údaje; a v prípade ak sa nebudete zúčastňovať valných zhromaždení osobne, aby ste splnomocnili osobu, ktorá Vás bude zastupovať na valných zhromaždeniach (ak nemáte koho splnomocniť, môžete splnomocniť člena výboru alebo predsedu).


Poučenie:   Každý člen pozemkového spoločenstva má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe písomného splnomocnenia, a to v súlade s článkom II. Stanov spoločenstva. Úradne neoverené splnomocnenie sa nevyžaduje v prípade, ak si člen spoločenstva splní svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku II. písm. b) Stanov spoločenstva, alebo ak ide o zastúpenie medzi súrodencami, rodičmi a deťmi a naopak. Oznamovacia povinnosť podľa článku II. písm. b) je povinnosť oznámiť predsedovi spoločenstva osobu, ktorú splnomocňuje, aby ju zastupoval na valnom zhromaždení. V prípade, ak chcete využiť toto právo, vyplňte splnomocnenie priložené v prílohe a pošlite ho na adresu Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, Starina, 065 46 Malý Lipník. Člen spoločenstva môže zaslať podpísané splnomocnenie aj mailom, a to na urbar.starina@gmail.com (potvrdenie prijatia mailu prosím overte na tel. čísle 0902 670 377). V prípade, ak ste už v minulosti niekoho splnomocnili na zastupovanie na valnom zhromaždení, a to na dobu neurčitú, opätovne zasielať splnomocnenie nemusíte. Prosíme Vás však, aby ste si u predsedu spoločenstva overili, či uvedené splnomocnenie eviduje alebo nie.

V rámci 6. bodu programu valného zhromaždenia môžu byť prejednané ponuky členov spoločenstva na predaj podielu na spoločnej nehnuteľnosti ostatným členom spoločenstva v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Výbor pozemkového spoločenstva s názvom Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo, so sídlom 065 46 Starina bude v rámci 3. bodu - Kontrola plnenia uznesení informovať členov spoločenstva ohľadom situácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Starina a v rámci bodu 6. - Diskusia - rôzne bude diskusia ohľadom zamedzenia zvyšovania počtu nezistených vlastníkov a riešenia tejto situácie prípadne aj odkupom lesných pozemkov, prípadne aj poľnohospodárskych pozemkov od vlastníkov, ktorí majú záujem o odpredaj týchto pozemkov.

Pre zúčastnených bude pripravené občerstvenie a guľáš.                                                                

 

S úctou                    

Mgr. Štefan Lazorčák, v.r. (predseda spoločenstva)
tel. 0902 670 377, mail urbar.starina@gmail.com